Právne služby

 

V oblasti obchodného práva sa zameriava najmä na:

 • vyhotovovanie, pripomienkovanie zmlúv medzi podnikateľmi,
 • poradenstvo v oblasti záväzkového práva,
 • zastupovanie v obchodnoprávnych sporoch, či zastupovanie klientov na rokovaniach s ich obchodnými partnermi.

Klientom poskytujeme právne služby a poradenstvo v prípade štandardných, ale i neštandardných záležitostí, či procesov v tejto oblasti.

V rámci práva obchodných spoločností a družstiev poskytujeme klientom právne služby a poradenstvo v súvislosti so založením, vznikom, zmenami obchodných spoločností a družstiev, ako aj ich zánikom (likvidáciou), ale rovnako aj pri predaji alebo kúpe spoločnosti.

V rámci tejto oblasti poskytuje komplexné poradenstvo a následnú právnu analýzu v oblasti zmeniek, uplatňovanie nárokov zo zmeniek, vypracovanie dokumentov súvisiacich so zabezpečením pohľadávky zmenkou, ako aj dokumentov súvisiacich s vydaním blankozmenky, poradenstvo pri prevode (indosácii) zmenky.

V oblasti občianskeho práva poskytuje najmä tieto služby:

 • spisovania a pripomienkovania zmlúv medzi fyzickými osobami,
 • právne poradenstvo v oblasti záväzkového práva, ochrany spotrebiteľa, náhrady škody,
 • zastupovanie v dedičskom konaní a v súdnych sporoch medzi dedičmi,
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • riešenie susedských sporov,
 • zastupovanie v ďalších občianskoprávnych sporoch (vydanie bezdôvodného obohatenia, určujúce žaloby - vlastnícke právo, neplatnosť dražby).

V oblasti rodinného práva poskytujeme právne služby pri zastupovaní klientov pri rozvode, v konaniach pred súdom vo veci starostlivosti o maloleté deti, právne poradenstvo v oblasti vyživovacej povinnosti (výživné), vyporiadaní majetku po rozvode manželstva.

V tejto oblasti poskytujeme komplexné poradenstvo (vypracovanie, posúdenie, pripomienkovanie) v oblasti nakladania s nehnuteľnosťami, najmä pri prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti (kúpa, predaj, darovanie, zámena), zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti in rem alebo in personam, ochrana pred zásahom do výkonu vlastníckych práv, vyporiadanie vlastníckych vzťahov k stavbám, právny audit vlastníckych vzťahov, poradenstvo a zastupovanie v územnom a stavebnom konaní, v kolaudačnom konaní, dodatočná legalizácia stavby, príprava zmluvnej dokumentácie s dodávateľmi, nároky z vád po prevode nehnuteľnosti.

Vypracujeme právne analýzy z oblasti pracovného práva (konanie o náhradu škody, o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, o nároku na mzdu).

Vieme pripraviť a vypracovať:

 • pracovné zmluvy, dohody, výpovede,
 • vnútorné smernice zamestnávateľa,
 • pracovné poriadky,
 • konkurenčné doložky,
 • ochranu osobných údajov zamestnancov,
 • poskytujeme poradenstvo pri bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • dôchodkové zabezpečenie, zamestnanecké výhody,
 • zastupujeme zamestnancov a zamestnávateľov v pracovnoprávnych sporoch pred súdmi.

Pri vymáhaní pohľadávok platí, že čas hrá dôležitú rolu pre ich návratnosť. Preto poskytujeme rýchle a efektívne možnosti vymáhania pohľadávok najskôr mimosúdnou cestou, následne uplatnením nároku na súde. V prípade uzatvorenej rozhodcovskej doložky na rozhodcovskom súde a v prípade, že ani právoplatné a vykonateľné súdne rozhodnutie neprinúti dlžníka plniť, budeme nárok vymáhať prostredníctvom exekučného konania. Spolupracujeme iba s overenými exekútormi.

Poskytujeme obhajobu v prípravnom konaní, ako či pred pred súdom, vrátanie konania o opravných prostriedkoch, zastupovanie a uplatňovanie nárokov poškodených v trestnom konaní.

V oblasti hospodárskej súťaže sa zameriavame najmä na otázky ochrany hospodárskej súťaže, poradenstvo vo veciach protimonopolného schvaľovania domácich, či zahraničných transakcií, ako aj zmlúv obmedzujúcich hospodársku súťaž a vo veciach zmlúv obmedzujúcich hospodársku súťaž.

V rámci správneho práva poskytujeme poradenstvo a zastupovanie v konaniach pred správnymi orgánmi, zastupovanie klientov pri preskúmavaní rozhodnutí správnych orgánov súdmi, príprava analýz a odborných právnych stanovísk týkajúcich sa otázok správneho práva, v priestupkovom, katastrálnom, daňovom konaní, v konaní vo veciach živnostenského podnikania, územnom a stavebnom konaní, v konaní o sťažnostiach a v iných správnych veciach.

Pri ochrane duševného vlastníctva sa zameriavame najmä na ochranné známky a dizajny, ich zápisu, vrátanie konania o opravných prostriedkoch voči zápisu, získanie licencií na používanie ochranných známok a dizajnov a ich prevodov, autorské práva.

Odmenu advokáta za poskytovanie právnych služieb upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom, ktorá môže byť dohodnutá

 1. podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),
 2. paušálnou sumou (paušálna odmena),
 3. podielom na hodnote veci (podielová odmena),
 4. tarifnou odmenou za úkon.

Podľa uvedenej vyhlášky má advokát nárok aj na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb a nárok na náhradu za stratu času.